Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

1930 05bf 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viazoou zoou
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viazoou zoou
8167 eae4 420
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer

December 13 2019

7486 22af 420
Reposted fromnyaako nyaako viaCajmel Cajmel
2610 3d6a 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszarakoszula szarakoszula

September 23 2018

Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo

August 17 2018

2962 0ce9 420
Reposted from0 0 viaOnly2you Only2you

August 04 2018

Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viamatuszczak matuszczak

July 31 2018

Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viauciekam uciekam
5237 452c 420
Reposted fromkarahippie karahippie viay-xcv-y y-xcv-y

July 28 2018

A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaiblameyou iblameyou
2333 f77a 420
Reposted fromdailylife dailylife viaavooid avooid

July 27 2018

0114 b773 420

shittowatch:

Kedi (2016)

July 24 2018

Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamesoute mesoute
5282 601c 420
Reposted fromseaweed seaweed viaMountainGirl MountainGirl
5324 057d 420
Reposted fromseaweed seaweed viaMountainGirl MountainGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl