Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
0349 5aeb 420
Reposted fromhardkorwey hardkorwey

July 07 2018

0125 821f 420
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek vianieobecnosc nieobecnosc
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)

July 05 2018

8180 355a 420
3896 f825 420
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viainsanedreamer insanedreamer

July 04 2018

4416 8dd1 420
Reposted from4777727772 4777727772 viafoodforsoul foodforsoul

July 01 2018

When you're happy, you enjoy the music. But when you're sad, you understand the lyrics.
— Frank Ocean
Reposted fromVictoire Victoire vianiedoopisania niedoopisania

June 28 2018

1585 cc4c 420
Reposted fromnonecares nonecares viadobby dobby
4175 fa1e 420
Reposted fromseaweed seaweed viadobby dobby

Cały dowcip w stosunkach z ludźmi polega na tym, żeby umieć ich słuchać. To przeważnie wystarczy.

— Dariusz Zaborek — Czesałam ciepłe króliki
Reposted fromyourtitle yourtitle viainsanedreamer insanedreamer

June 26 2018

4447 6123 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed

June 20 2018

3661 4350 420
Reposted frommagdenvja magdenvja viabawisa bawisa

June 12 2018

Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viagumisiowelove gumisiowelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl