Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

- Myślałem kiedyś o tym - się powiedziało - i wydaje mi się, że jeżeli pomiędzy dwojgiem ludzi coś się kruszy, to znaczy, że to nie byli ci ludzie, którzy zostali dla siebie stworzeni, stworzeni dla siebie i jakoś też przez samych siebie i którzy mieli razem i którzy mogli razem osiągnąć to, co jest prawie niemożliwe: z dwu jedynek zrobić jedną niepodzielną dwójkę, a nawet więcej: z dwu jedynek zrobić dwie niepodzielne dwójki.
— Edward Stachura, "El condor pasa"

May 16 2018

Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakropq kropq
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viakropq kropq
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Perfekcyjna niedoskonałość
8752 d68b 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaklaudymniaa klaudymniaa

weaux:

i hope im a positive influence on somebody’s life

7247 f6dd 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajesuismadeleine jesuismadeleine
8195 190b 420
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamaardhund maardhund

May 14 2018

Reposted fromAIeksandra AIeksandra viaxer xer
8056 8f87 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viacameracantlie cameracantlie
4098 19de 420
Reposted fromnyaako nyaako viadobby dobby
I mów mi dobrze, nie mów mi źle.
— happysad "Mów mi dobrze"
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viadobby dobby
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadobby dobby
Get comfortable with being alone. It will empower you.
— Jonathan Tropper (via arabwife.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadobby dobby
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
9232 77a8 420
4339 ee84 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viaszarakoszula szarakoszula

Trochę to dziwne, nie uważasz?
Że bliscy stają się dla siebie dalecy i trwają w tym tak dla zasady, bo przecież obojgu to doskwiera. Trochę to dziwne, że ludzie potrafią zamknąć usta mając sobie nadal wiele do powiedzenia... To bardzo dziwne znać kogoś dobrze i udawać, że się go nie zna wcale... Tylko dlatego, że nadal coś dla nas znaczy wbrew logice...

— Porypana panna M.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viadobby dobby
9983 1ec6 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl